Zabawy logo­pe­dyczne na cztery pory roku — D. Krupa, J. Pszczółka

7

Posted by Zosia | Posted in Logopedycznie, Moja czytelnia | Posted on 23-10-2011

Tagi: , , , , , ,

Moi dro­dzy blo­gowi Czy­tel­nicy, czas powró­cić. Dawno już nie było mnie tu widać. Przy­czyn jest kilka, ale naj­waż­niej­sza to chyba taka, że moja dzia­łal­ność logo­pe­dyczna przy­biera na sile. Poza tym, że zmie­ni­łam pracę (z gim­na­zjum na szkołę pod­sta­wową) mam coraz wię­cej zajęć pry­wat­nych, co znacz­nie wpływa na ilość wol­nego czasu. Ale powoli jakoś się ogar­niam, więc jakaś regu­lar­ność powinna powró­cić :) Read the rest of this entry »